Очаківська районна державна адміністрація. Миколаївська область, Україна. » Районна державна адміністрація » Регламент райдержадміністрації
Українська | Русский | English
Головна Новини Районна державна адміністрація Документи РДА Доступ до публічної інформації Електронне звернення

Регламент райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 04.07.2013 № 124

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

 

Очаківської районної державної адміністрації

 

Розділ І. Загальні положення


1. Регламент Очаківської районної державної адміністрації (далі - Регламент) є нормативно-правовим актом, що відповідно до чинного законодавства України регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації (далі – райдержадміністрація).

2. Розгляд у райдержадміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих Очаківською районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації (далі – заступники голови), керівником апарату райдержадміністрації, апаратом райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою райдержадміністрації.

3. Робота райдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Райдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності райдержадміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

4. Розподіл обов’язків між посадовими особами райдержадміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

повноважень і функцій посадової особи;

структурних підрозділів райдержадміністрації, діяльність яких контролюється відповідною посадовою особою;

підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію відповідно до законодавства державної політики;

порядку заміщення голови райдержадміністрації, його першого заступника та заступників у разі їх відсутності.

5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розділу обов’язків), а також з керівником відділом правової та кадрової роботи апарату райдержадміністрації і затверджуються розпорядженням голови райдержадміністрації.

Розділ ІІ. Планування роботи райдержадміністрації

6. Планування роботи райдержадміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

Робота райдержадміністрації здійснюється відповідно до:

- перспективного плану роботи райдержадміністрації на рік;

- щоквартального плану дій райдержадміністрації;

- щомісячного плану основних заходів райдержадміністрації.

7. Перспективний план роботи райдержадміністрації на рік узагальнюється і формується організаційним відділом апарату райдержадміністрації не пізніше 15 грудня року, що передує плановому, на підставі погоджених заступниками голови райдержадміністрації пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації не пізніше 20 грудня року, що передує плановому.

Щоквартальний план дій райдержадміністрації узагальнюється і формується організаційним відділом апарату райдержадміністрації не пізніше 20 числа місяця, що передує плановому кварталу, на підставі погоджених заступниками голови райдержадміністрації пропозицій (додаток 7) структурних підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків) та затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації не пізніше 25 числа місяця, що передує плановому кварталу.

Щомісячний план основних заходів райдержадміністрації узагальнюється і формується організаційним відділом апарату райдержадміністрації до 25 числа місяця, що передує плановому, на підставі погоджених заступниками голови райдержадміністрації пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків).

8. Планування роботи райдержадміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (1160-15).

9. Плани роботи райдержадміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи райдержадміністрації включаються:

- актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку району або окремих його адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодію з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови райдержадміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується райдержадміністрацією або за її участю.

Орієнтовні переліки питань на засідання колегії райдержадміністрації, ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Очаківському районі та сесії районної ради, включаються до щоквартального плану дій райдержадміністрації.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності райдержадміністрації відповідно за рік, квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

Підготовка до розгляду діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ.

У планах роботи райдержадміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за здійснення запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

10. Додаткові (позапланові) питання включаються до відповідного затвердженого плану райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату.

Питання виключається з плану роботи райдержадміністрації за рішенням голови райдержадміністрації на підставі доповідної записки заступника голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату райдержадміністрації.

11. Робота структурних підрозділів та підрозділів апарату райдержадміністрації проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та підрозділів апарату райдержадміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 9 цього Регламенту.

Плани роботи структурних підрозділів та підрозділів апарату райдержадміністрації складаються їх керівниками і подаються для затвердження заступникам голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівнику апарату райдержадміністрації до 20 числа місяця, що передує плановому періоду, та  затверджуються до 25 числа цього ж місяця.

Один примірник затвердженого плану роботи передається керівнику апарату райдержадміністрації для здійснення загального контролю.

Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та апарату райдержадміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, керівника апарату райдержадміністрації.

12. Контроль за виконанням планів роботи райдержадміністрації, структурних підрозділів та підрозділів апарату райдержадміністрації здійснюється заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації.

13. Підготовка звіту про виконання перспективного плану роботи райдержадміністрації за рік та звіту про виконання щоквартального плану дій райдержадміністрації здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації в термін до 14 числа місяця, що настає після планового періоду, на підставі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів апарату райдержадміністрації, затверджених заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації за підпорядкуванням в термін до 10 числа місяця, що настає після планового періоду. Звіт надається голові райдержадміністрації для затвердження не пізніше 15 числа місяця, що настає після планового періоду.

Підготовка звіту про виконання плану основних заходів райдержадміністрації за місяць здійснюється організаційним відділом апарату райдержадміністрації до 03 числа місяця, що настає після планового, на підставі звітів структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів апарату райдержадміністрації, затверджених заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації за підпорядкуванням. Звіт надається голові райдержадміністрації для затвердження не пізніше 05 числа місяця, що настає після планового.

Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та підрозділів апарату райдержадміністрації до 03 числа місяця, що настає після планового, подають у письмовій формі звіт про виконання планів роботи для затвердження відповідно до підпорядкування заступникам голови  (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації.

Один примірник затвердженого звіту передається керівнику апарату райдержадміністрації.

Зміст звітності за місяць, квартал і рік визначається питаннями, що вирішуються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами при плануванні роботи.

Інформація про результати діяльності райдержадміністрації розміщуються на офіційному веб - сайті райдержадміністрації (при наявності) та у місцевих засобах масової інформації.

Розділ ІІІ. Організація роботи апарату райдержадміністрації

14. Апарат райдержадміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до райдержадміністрації, готує до них аналітичні довідкові та інші матеріали;

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень; розробляє за дорученням голови райдержадміністрації проекти розпоряджень, доручень з організаційних та кадрових питань;

- перевіряє за дорученням голови райдержадміністрації виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем'єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації територіальними органами центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень райдержадміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації;вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв'язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності; здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації;

- за дорученням голови райдержадміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії райдержадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, надає методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою райдержадміністрації,

- проводить разом із структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади аналіз соціально-економічного і суспільно-політичного стану на території району, розробляє та вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо його поліпшення;

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності райдержадміністрації; забезпечує дотримання режиму роботи в адміністративному будинку, де розміщується райдержадміністрація; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства, належний протипожежний стан у приміщеннях райдержадміністрації та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в райдержадміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності райдержадміністрації;

- забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої є районна державна адміністрація;   

- забезпечує захист персональних даних;

- забезпечує ведення Державного реєстру виборців;

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

15. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із апаратом облдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами місцевих рад.

16. Організація роботи апарату райдержадміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та положення про апарат, що затверджується головою райдержадміністрації.

Розділ ІV. Кадрова робота

17. Кадрова робота у райдержадміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

18. Організація кадрової роботи у райдержадміністрації здійснюється за затвердженим головою райдержадміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, а також  роботи з кадровим резервом.

19. Організацію кадрової роботи в апараті райдержадміністрації здійснює відділ правової та кадрової роботи апарату райдержадміністрації, а у малочисельних структурних підрозділах райдержадміністрації виконання кадрової роботи здійснюється за рішенням їх керівників, на підставі чинного законодавства, в тому числі, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Головного управління державної служби України, розпоряджень голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації, річного плану роботи з кадрами. Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення атмосфери зацікавленості у професійному зростанні.

20. Прийняття на державну службу до райдержадміністрації здійснюється в установленому законодавством порядку шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації організовують вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Прийняття працівників на роботу до райдержадміністрації на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства.

21. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

22. У райдержадміністрації, її структурних підрозділах створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах. У разі необхідності до складу кадрового резерву вносяться зміни протягом року.

23. З метою здійснення регулярного контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями державних службовців у райдержадміністрації проводяться в установленому законодавством порядку атестація та щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

24. Райдержадміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, відзнаками Кабінету Міністрів України та Національного агентства України з питань державної служби, грамотами голови облдержадміністрації. Голова райдержадміністрації також нагороджує Почесною грамотою Очаківської районної державної адміністрації, оголошує подяку.

25. На кожного прийнятого на роботу до райдержадміністрації працівника оформляється особова справа.

26. Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову райдержадміністрації, керівника апарату райдержадміністрації та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

Розділ V. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

27. Організація роботи з документами в райдержадміністрації здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в місцевих органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери їх управління (далі-Інструкція з діловодства).

Організація роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється в установленому законодавством порядку.

28. Відповідальність за організацію виконання документів несуть перший заступник, заступники голови,керівник апаратурайдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівники структурних підрозділів райдержадміністрації та її апарату.

29. Контроль за виконанням здійснюється стосовно зареєстрованих документів, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

Контроль за виконанням завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, а також за розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад здійснюється відділом контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

30. Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації, розпоряджень голови райдержадміністрації  розробляється, у разі потреби, план контролю, в якому визначаються проміжні контрольні строки виконання завдань; структурні підрозділи райдержадміністрації, що відповідають за організацію виконання окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з організації і контролю за виконанням у цілому.

31. Контроль за виконанням актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації, розглядом звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад здійснюється шляхом:

- постановки керівництвом райдержадміністрації конкретних завдань на попередньому розгляді;

- своєчасного доведення доручень до виконавців;

- своєчасного видання відповідних розпорядчих документів, направлення відповідей;

- періодичної перевірки контрольних термінів виконання;

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії райдержадміністрації,ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Очаківському районі, на нарадах у голови райдержадміністрації або його заступників.

32. Прийом документів, контроль їх проходження, оформлення справ та ведення архіву забезпечує загальний відділ апарату райдержадміністрації, організація цієї роботи здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та номенклатури справ.

33. Відповідальність за виконання актів законодавства, доручень Президента України і Кабінету Міністрів України несе безпосередньо посадова особа, якій голова райдержадміністрації доручив виконання документа.

Контроль за терміном виконання доручень покладається на відділ контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

Зняття з контролю документа здійснюється головою райдержадміністрації на підставі письмового звіту керівника відповідного органу, або іншого документа, що підтверджує його виконання шляхом накладання резолюції, або видання відповідного розпорядження.

Щопівроку до 25 липня та 25 лютого посадові особи, яким доручено виконання розпоряджень, готують довідки про зняття з контролю розпоряджень голови райдержадміністрації, погоджують їх із заступником голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації та передають відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації для узагальнення і підготовки проекту розпорядження голови райдержадміністрації про зняття з контролю або визнання такими, що втратили чинність розпоряджень голови райдержадміністрації.

34. Відповідальність за виконання протокольних доручень, наданих під час засідань колегії райдержадміністрації,ради з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Очаківському районі, нарад голови райдержадміністрації несе посадова особа, якій дано конкретне доручення згідно з протоколом.

Контроль за терміном виконання цих доручень покладається на відділ контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

35. Відповідальність за виконання протокольних доручень, даних під час нарад, які проводилися заступниками голови райдержадміністрації, несе посадова особа, якій надано конкретне доручення згідно з протоколом.

Контроль за терміном виконання цих доручень покладається на посадову особу, що проводила нараду.

36. Відповідальність за виконання доручень, наданих головою райдержадміністрації щодо листів органів виконавчої влади вищого рівня, несе безпосередньо посадова особа, зазначена у відповідній резолюції.

Контролює термін виконання доручень відділ контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

37. Відповідальність за виконання доручень, наданих головою райдержадміністрації у зв’язку з критичними виступами у засобах масової інформації на адресу голови, заступників голови райдержадміністрації, структурних підрозділів райдержадміністрації, несе посадова особа, якій надано доручення згідно з резолюцією голови райдержадміністрації, у разі зазначення в резолюції кількох посадових осіб – особа, яка зазначена першою.

Контроль за терміном виконання цих доручень покладається на сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації.

38. Відповідальність за виконання разових доручень голови райдержадміністрації несе безпосередньо особа, якій надано доручення, у разі зазначення в резолюції кількох посадових осіб – особа, яка зазначена першою.

39. Аналітичні та інформаційні матеріали щодо стану виконання документів у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі встановлення проміжних контрольних строків подаються голові райдержадміністрації або його заступникові (відповідно до розподілу обов’язків), керівнику апарату райдержадміністрації  не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення строку, визначеного актом законодавства, дорученням Президента України, Прем’єр-міністра України, розпорядженням голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації або планом контролю.

При необхідності перенесення терміну виконання доручення заступники голови, керівника апарату райдержадміністрації, які відповідно до розподілу обов’язків несуть відповідальність за стан справ у цій сфері діяльності, не пізніше як за добу до закінчення терміну подають голові райдержадміністрації доповідну записку з обґрунтуванням причин та пропозиціями щодо встановлення нового терміну.

40. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, що подаються органам виконавчої влади вищого рівня підписує голова райдержадміністрації.

41. Контроль за виконанням організаційно-розпорядчих документів та доручень здійснюється шляхом перевірки на місцях своєчасного отримання довідок, листів, інших інформаційних матеріалів від виконавців по телефону або факсовим чи електронним зв’язком.

Документ вважається виконаним, якщо виконано всі пункти доручень.

Розділ VІ. Організація розгляду звернень громадян

та проведення особистого прийому громадян

42. Райдержадміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян - пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ контролю та роботи зі зверненнями громадян апарат райдержадміністрації.

43. Прийом громадян здійснюється головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіками, які затверджуються головою райдержадміністрації та оприлюднюються через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації проводяться відповідно до графіків, затверджених головою райдержадміністрації.

44. Попередня співбесіда з громадянами та запис на прийом до голови райдержадміністрації здійснюється посадовою особою апарату райдержадміністрації, відповідальною за роботу із зверненнями громадян.

45. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації.

Пропозиції, заяви, скарги громадян, що надходять до райдержадміністрації, розглядаються в терміни, визначені Законом України "Про звернення громадян".

46. Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348.

47. Відповідальність за своєчасне надання відповідей громадянам на їх звернення до голови райдержадміністрації несе посадова особа, яка одержала відповідне доручення згідно з резолюцією.

Контроль за термінами виконання доручень голови райдержадміністрації здійснюється посадовою особою апарату райдержадміністрації, відповідальною за роботу із зверненнями громадян.

Відповідальність за своєчасне надання відповідей громадянам на їх звернення, які розглядають перший заступник, заступники голови райдержадміністрації, несе посадова особа, яка одержала відповідне доручення згідно з резолюцією, у разі зазначення в резолюції кількох посадових осіб – особа, яка зазначена першою. Контроль за термінами виконання цих доручень здійснюється посадовою особою апарату райдержадміністрації, відповідальною за роботу із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

48. Розгляд повторних звернень за дорученням голови райдержадміністрації організовують (в межах своїх повноважень) перший заступник, заступники голови райдержадміністрації.

49. Посадова особа апарату райдержадміністрації, відповідальна за роботу зі зверненнями громадян, здійснює вивчення звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації, причин, що їх породжують, готує у встановлені терміни статистичні звіти про стан розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

50. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

Розділ VІІ. Організація правового забезпечення

діяльності райдержадміністрації

51. Правове забезпечення діяльності райдержадміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює відділ правової та кадрової роботи апарату райдержадміністрації (далі - відділ правової та кадрової роботи).

Відділ правової та кадрової роботи з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується її голові, а з питань організації роботи апарату райдержадміністрації - керівнику апарату райдержадміністрації.

52. У своїй діяльності відділ правової та кадрової роботи керується Конституцією та законами України, постановами та іншими актами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, а також актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови облдержадміністрації та голови райдержадміністрації.

53. Основними завданнями відділу правової та кадрової роботи є:

правове забезпечення діяльності райдержадміністрації;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування і неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами райдержадміністрації;

підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

54. Відділ правової та кадрової роботи відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність з вимогами законодавства;

вносить пропозиції щодо подання на державну реєстрацію до Очаківського міськрайонного управління юстиції в Миколаївській області розпоряджень голови райдержадміністрації, які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян, або мають міжвідомчий характер;

надає безоплатну правову допомогу;

надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

представляє інтереси райдержадміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

виконує інші функції з правового забезпечення діяльності райдержадміністрації відповідно до цього Регламенту та Положення про відділ правової та кадрової роботи, що затверджується головою райдержадміністрації.

55. Керівник відділу правової та кадрової роботи:

здійснює керівництво роботою відділу правової та кадрової роботи, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

бере участь у нарадах і засіданнях, що проводяться у райдержадміністрації;

організовує роботу працівників відділу правової та кадрової роботи, дає відповідні доручення щодо виконання покладених на відділ завдань, вносить пропозиції стосовно заохочення працівників відділу та притягнення їх до відповідальності згідно із законодавством;

виконує інші передбачені законодавством функції.

Розділ VIII. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії райдержадміністрації

56. Для сприяння здійсненню повноважень райдержадміністрації її голова утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає голова райдержадміністрації.

З метою забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, утворюється громадська рада при райдержадміністрації.

Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

57. Для забезпечення взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування Очаківського району у вирішенні питань реалізації державної регіональної політики, збалансованого соціально-економічного розвитку району, підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості району утворюється рада з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Очаківському районі (далі - рада), як консультативно-дорадчий орган при голові райдержадміністрації у складі голови ради (голова райдержадміністрації), виконавчого секретаря (керівник апарату райдержадміністрації) та інших її членів, які беруть участь у роботі ради на громадських засадах.

58. До складу ради за посадою входять голова районної ради (за згодою), заступники голови райдержадміністрації, сільські голови (за згодою).

До складу ради можуть бути включені інші посадові особи, представники об'єднань громадян, провідні вчені.

59. Засідання ради є правоможним у разі присутності на ньому більше половини її складу.

Засідання ради проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

60. Рішення, протокольні доручення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні  членів ради.

За результатами засідання ради оформлюється протокол, який підписується головуючим та  виконавчим секретарем ради.

Рішення, протокольні доручення ради можуть надсилатися для розгляду територіальним органам центральних органів влади та органам місцевого самоврядування.

У разі необхідності рішення, протокольні доручення ради реалізуються шляхом видання розпоряджень голови райдержадміністрації.

61. Організаційно-технічне забезпечення діяльності ради здійснюється апаратом райдержадміністрації.

62. У своїй роботі рада керується Положенням про раду з питань взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Очаківському районі.

63. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності утворюється колегія райдержадміністрації (далі  — колегія) у складі голови райдержадміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

64. До складу колегії можуть входити за згодою керівники територіальних органів центральних органів виконавчої влади, посадові особи органів місцевого самоврядування.

До складу колегії райдержадміністрації можуть бути включені за пропозицією громадських організацій, підприємств, установ та організацій їх представники.

65. Засідання колегії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи райдержадміністрації, позачергові — у міру потреби.

66. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформлюється протоколом, який підписується головою колегії і є підставою для видання ним відповідного розпорядження.

67. Апарат райдержадміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

68. У своїй роботі колегія райдержадміністрації керується Положенням про колегію райдержадміністрації, виданим на підставі Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої держадміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2003 року № 1569, та цим Регламентом.

Розділ ІХ. Порядок підготовки та проведення нарад

69. Голова райдержадміністрації, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації проводять наради з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

План проведення наради затверджує відповідна посадова особа.

Організація проведення нарад у голови райдержадміністрації покладається на апарат, а у його заступників на  відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

Порядок денний, аналітичні довідки про стан справ та обґрунтування причини внесення питання на розгляд надсилаються учасникам наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань — подаються у день проведення наради.

70. Прийняті на нарадах рішення оформляються протоколами не пізніше ніж у триденний строк. У протоколі зазначаються прізвища та ініціали посадових осіб, які брали участь у нараді, питання, що розглядалися, і прийняті за результатами розгляду рішення.

Протокол наради підписує головуючий.

71. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися в установленому порядку розпорядження голови райдержадміністрації або накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

72. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою райдержадміністрації посадова особа.

Розділ X. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови райдержадміністрації

73. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації (далі - проекти розпоряджень) вносяться на виконання актів законодавства, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, доручення голови облдержадміністрації, голови райдержадміністрації чи з власної ініціативи першим заступником, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, а також територіальними органами центральних органів виконавчої влади на підставі доповідних або службових записок, поданих голові райдержадміністрації, за умови погодження ним відповідних пропозицій.

У разі коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним підрозділам райдержадміністрації виконавець, зазначений першим, є головним розробником.

74. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року№ 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

- копію рішення територіального органу Держкомпідприємництва про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

75. Проекти розпоряджень підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими структурними підрозділами райдержадміністрації та її апарату, у разі потреби - з іншими зацікавленими органами та організаціями. Термін розгляду та погодження проекту розпорядження в кожному структурному підрозділі райдержадміністрації не повинен перевищувати 1 день, строк опрацювання проекту розпорядження в апараті райдержадміністрації не повинен перевищувати 15 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату райдержадміністрації. Загальний строк підготовки розпорядження голови райдержадміністрації не повинен перевищувати 30 календарних днів.

Погоджений проект розпорядження візується керівниками зазначених структурних підрозділів райдержадміністрації, органів та організацій, а в разі їх відсутності - особами, які їх заміщують. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує розпорядження, а також дата візування.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання розбіжностей у їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради, робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Проект розпорядження вноситься головним розробником разом з аркушем погодження, пояснювальною запискою, складеною згідно з додатком 3, та довідкою про погодження проекту розпорядження, складеною згідно з додатком 1, в якій зазначаються зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, органи та організації, які:

- погодили проект;

- висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником;

- висловили зауваження та пропозиції, не враховані головним розробником;

- не висловили своїх пропозицій щодо проекту розпорядження.

Якщо зацікавлені структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату та інші органи не висловили своєї позиції щодо проекту розпорядження у визначений головним розробником строк, такий проект вважається погодженим без зауважень.

Довідка про погодження може не готуватись у разі, коли проект розпорядження стосується кадрових, організаційних (внутрішніх) питань діяльності райдержадміністрації.

Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження (додаток 3), що повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та інших результатів реалізації виданого розпорядження.

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, питань внесення змін до складу комісій, робочих груп або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

76. Якщо розпорядження, що готується, тягне за собою зміни до інших розпоряджень, то ці зміни включаються до проекту розпорядження, що готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинним, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі внесення проекту розпорядження з розбіжностями до нього додається протокол узгодження позицій, складений згідно з додатком 2, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, органом, організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали в ній участь.

Протокол узгодження позицій підписує керівник структурного підрозділу райдержадміністрації, її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

77. У випадку якщо проект розпорядження, який зачіпає інтереси населення району, має важливе соціально-економічне значення для його розвитку, головний розробник разом з проектом розпорядження повинен вносити до райдержадміністрації текст інформаційного повідомлення про цей проект.

Текст інформаційного повідомлення обсягом до 200 слів готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обґрунтування необхідності прийняття проекту нормативно-правового акта, в якому повідомляється його мета та розкривається зміст цього проекту, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

У разі прийняття головою райдержадміністрації рішення про інформування населення стосовно проекту, текст інформаційного повідомлення передається сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації для доведення його до відома населення.

Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення району, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження районних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути внесений для  публічного обговорення на будь-якому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту розпорядження у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова райдержадміністрації на підставі звернення головного розробника або за власною ініціативою.

Звернення повинне містити пропозицію про проведення публічного обговорення проекту розпорядження, обґрунтування необхідності та джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані наслідки прийняття цього проекту.

Звернення підписується головним розробником та візується зацікавленими структурними підрозділами, органами та організаціями.

До звернення додаються проект розпорядження, завізований головним розробником, та план проведення публічного обговорення.

У плані проведення публічного обговорення має бути зазначено:

- з якими верствами та групами населення необхідно провести обговорення;

- яких результатів необхідно досягти;

- заходи, які передбачено здійснити в ході обговорення;

- строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбачені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Організація проведення публічного обговорення покладається на головного розробника.

Публічне обговорення проекту розпорядження проводиться з урахуванням положень Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996.

Головний розробник передає сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації проект розпорядження з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття, а також контактні телефони і адресу головного розробника.

Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Відповідне доопрацювання проекту за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення проекту до райдержадміністрації.

У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить проект розпорядження разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначається коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, результати цього обговорення, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обґрунтування їх відхилення (в цілому або частково).

78. Проекти розпоряджень із соціально-економічних питань повинні мати преамбулу, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання розпорядження.

Встановлювані завдання повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у найкоротший термін мети, визначеної розпорядженням, з переліком виконавців і визначенням термінів виконання завдань.

У необхідних випадках у проекті розпорядження можуть передбачатися проміжні контрольні строки інформування райдержадміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту розпорядження розглядає заступник голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), який приймає рішення про врахування або відхилення зауважень. При цьому заступник голови може внести на розгляд голови райдержадміністрації проект розпорядження з розбіжностями, з додаванням довідки про такі розбіжності, та пропозиціями щодо їх усунення.

Проекти розпоряджень візуються першим заступником та заступниками голови райдержадміністрації (відповідно до розподілу обов’язків), начальниками загального відділу, відділу правової та кадрової роботи, відділу контролю та роботи зі зверненнями громадян, організаційного відділу апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, керівниками заінтересованих структурних підрозділів апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, у разі потреби - іншими заінтересованими органами та організаціями, передаються керівнику апарату райдержадміністрації не пізніше як за два дні до внесення проекту розпорядження на підпис голові райдержадміністрації.

79. Проекти розпоряджень підлягають обов'язковій правовій експертизі у відділі правової та кадрової роботи  апарату райдержадміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано до апарату райдержадміністрації з порушенням визначених у цьому розділі вимог, відділ правової та кадрової роботи доповідає про це керівнику апарату райдержадміністрації, який у дводенний строк супровідним листом за своїм підписом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Відділ правової та кадрової роботи опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов'язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність з вимогами нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Відділ правової та кадрової роботи під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із зацікавленими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства,відділ правової та кадрової роботиготує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями. Якщо недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом доопрацювання, відділ правової та кадрової роботи  готує висновок(додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

Проект розпорядження під час його погодження передається до відділу правової та кадрової роботи апарату райдержадміністрації перед поданням на візування першому заступнику  голови райдержадміністрації в терміни, що дають змогу ретельно вивчити його на відповідність чинному законодавству, але не пізніше як за добу до внесення відповідного проекту на розгляд першому заступнику голови райдержадміністрації.

80. Підписані головою райдержадміністрації розпорядження реєструються загальним відділом апарату райдержадміністрації і надсилаються зацікавленим органам та організаціям згідно з розрахунком розсилки, за складання якого відповідає керівник підрозділу, що готує документ.

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід’ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

81. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації в Очаківському міськрайуправлінні юстиції в Миколаївській області згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер. 

Відділ правової та кадрової роботи апарату райдержадміністрації спільно з головним розробником проекту розпорядження та за участю загального відділу апарату райдержадміністрації забезпечує подання відповідного розпорядження на державну реєстрацію до Очаківського міськрайуправління юстиції в Миколаївській області в п’ятиденний термін після його видання.

Наступного дня після державної реєстрації (присвоєння нормативно-правовому акту реєстраційного номера і внесення до державного реєстру) відділ правової та кадрової роботи  апарату райдержадміністрації отримує в Очаківському міськрайуправлінні юстиції в Миколаївській області оригінал нормативно-правового акта. Після цього загальний відділ апарату райдержадміністрації забезпечує в установленому порядку його розсилку.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації, що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

82. Відповідальність за якісну підготовку проектів розпоряджень з конкретного питання несе посадова особа, яка безпосередньо забезпечує підготовку проекту розпорядження (керівник відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації, керівник територіального органу центрального органу виконавчої влади, керівник підприємства, установи, організації).

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

83. Оригінали розпоряджень голови райдержадміністрації комплектуються у справи і зберігаються у загальному відділі апарату райдержадміністрації протягом одного року, після чого передаються на зберігання до архіву.

84. У день розсилання виконавцям, або не пізніше ніж у триденний строк з дня підписання, розпорядження береться на контроль відділом контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату райдержадміністрації.

На кожне розпорядження голови райдержадміністрації, що підлягає контролю, в місцевих органах виконавчої влади, структурних підрозділах райдержадміністрації відповідальні працівники заповнюють контрольну картку із зазначенням хто, коли і яке доручення повинен виконати, ці працівники стежать за виконанням і вимагають від безпосередніх виконавців інформацію та доповідають керівництву про стан виконання.

Розділ ХІ. Взаємовідносини райдержадміністрації

з іншими органами державної влади та органами

місцевого самоврядування

85. Взаємовідносини райдержадміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на райдержадміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

86. Райдержадміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження райдержадміністрацією, може бути проведене його громадське обговорення.

Розділ XІІ. Організація використання робочого часу, режим роботи,

трудова дисципліна

87. Для працівників райдержадміністрації встановлюється такий режим роботи:

- понеділок-четвер з 08.00 до 17.00;

- п’ятниця з 08.00 до 15.45, крім випадків, передбачених розпорядженнями голови райдержадміністрації щодо щорічної норми тривалості робочого часу;

- перерва на відпочинок і харчування з 12.00 до 12.45.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу працівників райдержадміністрації скорочується на 1 годину.

88. Перебування працівників структурних підрозділів зі службових питань у робочий час за межами будинку, де розміщується райдержадміністрація та відповідні структурні підрозділи, повинно бути заздалегідь узгоджено з керівниками цих підрозділів.

89. Посадовим особам забороняється в робочий час відволікати державних службовців від їх безпосередньої роботи для виконання ними громадських доручень, скликання зборів, засідань та нарад з громадських питань тощо та виконання іншої, не передбаченої службовими обов’язками роботи.

90. Не дозволяється проведення у робочий час та після його закінчення святкування державним службовцем особистих подій та пам’ятних дат у приміщенні райдержадміністрації.

91. У райдержадміністрації діє щоденна інформаційно-чергова служба, порядок роботи якої регламентується дорученнями голови райдержадміністрації.

Крім того, за окремим графіком у вихідні і святкові дні чергують перший заступник голови, заступники голови райдержадміністрації, керівник апарату райдержадміністрації, інші працівники апарату та структурних підрозділів.

Вирішення питання надання працівникам структурних підрозділів райдержадміністрації днів відпочинку за роботу у вихідні та святкові дні здійснюється керівниками відповідних підрозділів, а керівникам структурних підрозділів – головою райдержадміністрації, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації.

92. У структурних підрозділах райдержадміністрації та її апараті ведеться табельний облік використання робочого часу працівників.

Порядок ведення табелю обліку використання робочого часу визначається окремим розпорядженням голови райдержадміністрації.

У випадку виникнення тимчасової непрацездатності працівник обов’язково невідкладно повідомляє про це кадрову службу відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації та свого безпосереднього керівника.

93. Працівникам райдержадміністрації надаються щорічні основна та додаткові відпустки відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про відпустки».

Черговість надання відпусток визначається графіком відпусток, який затверджується головою райдержадміністрації та погоджується головою профспілкового комітету райдержадміністрації щороку до 05 січня. Графік є обов’язковим для всіх працівників і під розписку доводить до їх відома.

Графіки щорічних відпусток працівників структурних підрозділів райдержадміністрації, що є юридичними особами, затверджується керівниками цих підрозділів та погоджується головами відповідних профспілкових комітетів.

За розпорядженням голови райдержадміністрації або наказом керівника структурного підрозділу райдержадміністрації працівник може бути відкликаний зі щорічної або додаткової відпустки. Частина відпустки, яка залишилася невикористаною надається працівникові у будь-який інший час за згодою сторін.

94. За сімейними обставинами, або з інших причин працівникам райдержадміністрації можуть надаватися відпустки без збереження заробітної плати, передбачені статтями 25, 26 Закону України «Про відпустки».

95. Питання надання працівникам райдержадміністрації щорічних та додаткових відпусток, відпусток без збереження заробітної плати погоджується з керівниками відповідних структурних підрозділів, а керівникам підрозділів апарату, керівникам структурних підрозділів – з головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

96. Під час виконання своїх трудових обов’язків працівники райдержадміністрації повинні дотримуватися вимог трудової дисципліни, а державні службовці також повинні  виконувати Загальні правила поведінки державних службовців.

97. Працівники райдержадміністрації несуть відповідальність за порушення трудової дисципліни, у тому числі за:

1) невиконання, або неналежне виконання покладених на них трудових або посадових обов’язків;

2) порушення обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби;

3) прогул (відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3-х годин протягом робочого дня);

4) появу на роботі у нетверезому стані або у стані наркотичного (токсичного) сп’яніння;

5) вчинки, які ганьблять їх як державних службовців.

98. Працівники райдержадміністрації повинні дотримуватись техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки та інших правил з охорони праці.

99. За порушення трудової дисципліни працівники райдержадміністрації несуть відповідальність у відповідності до статті 147 КзпП України та статті 14 Закону України «Про державну службу».


ДОДАТКИ